תקנון האתר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר SEALAVIE

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

אתר סי לה בי בכתובת www.sealavie.co.il

1.    כללי

1.1. האתר מכבד את פרטיותם של לקוחותיו הנכנסים לאתר שבבעלותו–בכתובת (להלן "האתר") וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן יחדיו "המשתמשים"או "המשתמש").

1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הרשת במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.

1.3. בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בו – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.4. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב , טלפון סלולרי , טאבלט וכדו. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת אינטרנט או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

2.    העברת מידע אישי לאתר 

2.1. השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

2.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם, ללא הודעה מוקדמת.

2.3. חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים מסירת מידע אישי. תידרש להזין פרטים דוגמת שם מלא, מספרי זיהוי, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. כמו כן, מידע דומה ייאסף לצורך יצירת קשר באתר, אשר כולל גם את תוכן ההודעה שתשלח. הנתונים הנאספים במהלך ההתקשרות עשויים לזהות אדם באופן ישיר, לפי שם או בעקיפין, באמצעי זיהוי מקוונים כגון כתובת IP.

2.4. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר. ללא מסירת פרטי התקשרות לא נוכל ליצור קשר בכל הנוגע לפנייתך.

2.5. המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיך במסגרת התקשרות באמצעות הרשת (להלן וכמפורט בסעיף 3 להלן – "המידע"), יישמר במאגרי המידע הרשומים של האתר, ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרותיו, וכפי שיפורט בהמשך.

2.6. הינך מתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק, כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש. המידע שייאסף, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיך באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של האתר, כמפורט לעיל, והוא יעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים ומדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

2.7. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט ובכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

3.    הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

3.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי,עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת

3.2. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

3.3. בעת השארת פרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר נייד וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטין חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

3.4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

3.5. האתר לא יעשה שימוש בפרטים שנמסרו אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

3.6. אישור דיוור, קבלת תוכן שיווקי מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת בזק ושידורים , תיקון מס' 40 התשס"ח-2008 - "חוק התקשורת".

3.7. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות במוצע בה.

4.    מטרות השימוש במידע

4.1. האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע הנאסף, לרבות מידע אשר יתקבל אצלו כתוצאה מהתקשרות דרך ספק חיצוני על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות אלו המוצעים על ידי האתר, מי מטעמה וצדדים שלישיים עימם יש לרשת שיתוף פעולה עסקי, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמשים.

4.2. בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאי האתר לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות ומסחריות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם אישית למשתמשים) וסטטיסטיות.

4.3. כמו כן, רשאי האתר לעשות שימוש במידע למטרות– ניהול וייעול הקשר עם המשתמשים, ליצירת קשר במקרה הצורך, לתחזוקת האתר ו/או המערכות,לשיפור התכנים והשירותים שהאתר מציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי וכללי.

4.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לאתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיה האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי של האתר, לרבות הפצת ניוזלטר. המשתמש יהיה רשאי למשוך בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלת המידע כאמור,באמצעות יצירת קשר באתר, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר עשוי להופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

 Cookies

4.5. לידיעת המשתמש– האתר משתמש במזהים דיגיטליים מקוונים שונים, אשר יקראו באופן כללי עוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות"). השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והשירותים, לשם אבטחת הנתונים, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות אופן השימוש באתר ובשירותיו, לאימות פרטים, ולשיפור חווית הגלישה והשימוש, תוך התאמת האתר להעדפות אישיות, להקל על הגלישה בו, לשם אפיון מוצרים ולהתאמת הצעות ,אף עת בגלישה באתרים אחרים, הכול למטרות שיווקיות, סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.6. באופן כללי, עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הרשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר בסגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו משתמשים, משך זמן השהיה באתר או בעמודים ספציפיים, כיצד ומהיכן הגיעו משתמשים לאתר, ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והאתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הרשת או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האישי האגור בהם.

4.7. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' –למשל עוגיות של חברת Google או Facebook כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analyticsאו באמצעות Facebook Pixel, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. משתמש שאינו רוצה לקבל עוגיות, יוכל להימנע מכך עלידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך יש היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תוכלו ללמוד עוד על נטרול עוגיות ולנהל זאת באמצעות http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.eu

שים לב –נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שתוכל להשתמש רק בחלק מהשירותים והתכונות המוצעות באתר.

5.    מסירת מידע לצד שלישי

5.1. האתר ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע המזהה משתמשים בשמם וזהותם לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

5.1.2. במסגרת שיתופי פעולה עסקיים עם חברות הקשורות עסקית.

5.1.3. בהפרת מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בוצעו באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;

5.1.4. במעבר לאתרים אחרים בעזרת קישורים חיצוניים, לרבות אלו של Facebook, Youtubeוכיו"ב המופיעים באתר –מידע על השימוש בקישור יועבר לאתרים החיצוניים.

5.1.5. בשל צו שיפוטי המורה על מסירת מידע לצדדים שלישיים, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמה;

5.1.6. בכל מקרה בו תסבור הרשת, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם ו/או כדי להגן על אינטרס חיוני של המשתמשים, המשתמש עצמו, האתר ו/או של צדדים שלישיים אחרים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.7. במקרה בו העבירה הרשת, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש,כולה או חלקה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.1.8. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהות ובאופן ישיר.

6.    אבטחת מידע

6.1. האתר עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות המידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה. האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם אינו יכול למנוע שיבושים באופן מוחלט. האתר ישתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות שלמסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי דין.

6.2. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמוכן, האתר נוקט באמצעים סבירים להגנתו ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

6.3. האתר מבהיר, כי במקרים אשר אינם בשליטתו ו/או נובעים מכח עליון, הוא איננו מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והמידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למאגרי המידע של הרשת וכי ידוע למשתמש שהאתר לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

7.    קניין רוחני

8.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי שהרשה לאתר לעשות שימוש על-פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

8.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי, להעביר לציבור, ךשנות, לעבד, למכור או להשכיר חלק מן הנ"ל, בין אם ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים , אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים.

8.   יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1.  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי האתר ואף לבקש מהאתר לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל האתר באמצעות העמוד "צור קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים באתר.

7.2. בכל תכתובת לאתר יש לפנות עם פרטים מלאים, לרבות כתובת מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה. האתר ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

 

כתובת: הצדף 3 , הרצליה

טלפון: 050-7558644

דוא"ל: service@sealavie.co.il

עדכון אחרון: פברואר 2022